Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Úvod » PACHOVÉ OHRADNÍKY » Odpuzovač kun HAGOPUR Sprej proti kunám


        

Odpuzovač kun HAGOPUR Sprej proti kunám

Sprej proti kunám 200 ml

skladem

 

Číslo produktu: 521
Výrobce: Hagopur
běžná cena 450 Kč
Naše cena bez DPH: 349 Kč
Naše cena s DPH (21 %):
422 Kč

do košíku:
   

Sprej proti kunám 200 ml

Kuny zmizí! Znepokojuje kuny!

 

SPREJ NA KUNY: Chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí. Zvěř je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí.

Možnosti

dalšího použití:

- půdy

- elektroagregáty

- komposty

Nepoužívejte v uzavřených prostorech!

Použití v automobilech:

Části plsti, které jsou přiložené ve víku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých

6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát). Nepoužívejte uvnitř

automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru

vozu.

Kuny si značkují svá území. Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru,

spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit.

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku

neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte

v uzavřených prostorách - bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. R12 Vysoce

hořlavé; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 38 Dráždí kůži;

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R

67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo

dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a

očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při

styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných

prostorách

 

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecná doporučení:

Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tuto

etiketu. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí

nebezpečí.

Vdechnutí:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících

potížích navštivte lékaře.

Styk s kůží:

Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima:

Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte

s lékařem.

Požití: Nevyvolávejte zvracení a nic nepijte, okamžitě navštívit lékaře.

Datum spotřeby: dva roky od data výroby (viz víčko nádoby)

Šarže: dle údajů na obalu výrobce

Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina

Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG, Max – Planck Strasse 17,  868 89, Landsberg am Lech